Swith to englishKoordynator ds. Transferu Technologii
mgr Andrzej Rajkiewicz

tel: (22) 50 54 645
e-mail: arajkiewicz@fpe.org.pl

Transfer


Działania związane z organizacją transferu know-how przebiegają w pięciu kolejno następujących po sobie etapach:
Etap 1:
Podpisanie umowy udziału w projekcie

W pierwszym etapie nawiązujemy kontakt z przedsiębiorcą, który zapoznaje się z warunkami udziału w projekcie. Przedsiębiorca potwierdza zainteresowanie transferem know-how oraz chęć wykorzystania go w praktyce zawodowej w podpisanej Umowie o przystąpieniu do projektu. Podpisanie umowy przez przedsiębiorcę jest wymagane do skorzystania z naszej usługi. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie. Transfer jest w pełni finansowany z funduszy strukturalnych UE.


Etap 2:
Ocena potrzeb technologicznych i organizacyjnych

Drugi etap transferu rozpoczyna sie spotkaniem z konsultantem, który przeprowadza ocenę potrzeb technologicznych przedsiębiorcy. Następnie konsultant w krótkim raporcie rekomenduje, które zagadnienia know-how powinny wejść do transferowanego pakietu. Dzięki temu, przedsiębiorca ma pewność wyboru optymalnej zawartości pakietu know-how.

Warto podkreślić, że przed rozpoczęciem projektu wykonaliśmy badanie potrzeb technologicznych i organizacyjnych, w którym udział wzięło ponad 200 potencjalnych beneficjentów projektu: architektów, projektantów, doradców energetycznych i zarządców nieruchomości. Uzyskane wyniki badań pozwoliły naszym ekspertom przygotować pakiet know-how, który składa się z ośmiu zagadnień tematycznych zgodnych z potrzebami przedsiębiorców.


Etap 3:
Transfer pakietu know-how

Transfer pakietu know-how odbywa się etapami, oddzielnie dla poszczególnych zagadnień tematycznych. Każde zagadnienie tematyczne transferowane jest odrębnie podczas 2-3 dniowych spotkań grupowych lub indywidualnych z konsultantami i ekspertami projektu. W zależności od rodzaju zagadnienia , spotkania mają formę:

  • wykładu z ćwiczeniami,
  • zajęć warsztatowych, także z wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego,
  • konsultacji przygotowywanych samodzielnie projektów – studia przypadków własnych lub przygotowanych przez konsultanta,
  • wyjazdów studialnych w celu poznania praktycznych realizacji projektów.


Transfer pakietu know-how składa się średnio 3 zagadnień tematycznych. Spotkania odbywają się w salach wykładowych w siedzibie Fundacji Poszanowania Energii oraz częściowo u przedsiębiorcy.

Do każdej transferowanej części pakietu know-how przedsiębiorca otrzymuje komplet materiałów informacyjnych: poradniki, procedury, wzory raportów, skoroszyty i arkusze kalkulacyjne.

 

Etap 4:
Wsparcie procesu wdrożenia nowych usług na bazie pozyskanego know-how

Konsultanci również wspierają przedsiębiorców we wdrożeniu nowych usług. Wsparcie realizowane jest zgodnie z planem przygotowanym indywidualnie z przedsiębiorcą i może obejmować:

  • asystę konsultanta/eksperta przy pierwszych samodzielnie realizowanych usługach,
  • udział przedsiębiorcy w pracach oraz projektach realizowanych przez Fundację Poszanowania Energii na rzecz klientów zewnętrznych,
  • weryfikację wykonanych samodzielnie usług oraz przygotowanych opracowań i raportów,
  • wypożyczenie sprzętu diagnostycznego wraz z asystą konsultanta/eksperta w początkowym okresie realizacji usług oraz dostępu informacji w ramach Ośrodka Nowy Ekspert.


 

Etap 5:
Weryfikacja efektów transferu
Weryfikacja efektów transferu przeprowadzana jest za pomocą badania ankietowego realizowanego w dwóch częściach: wywiadu tuż po zakończeniu projektu oraz wywiadu w 2 do 6 miesięcy od zakończenia realizacji usługi transferu know-how.

Przeprowadzone badanie pozwoli ocenić poziom wykorzystania pozyskanego know-how w praktyce zawodowej oraz zakończyć realizację usługi Certyfikatem TRANSFERU KNOW-HOW oraz w przypadku potwierdzenia wykorzystania pozyskanej wiedzy w praktyce dodatkowym uzyskaniem Certyfikatu NOWY EKSPERT, zaliczającego przedsiębiorcę do grona praktyków wdrażania innowacji.
 


Certyfikat NOWY EKSPERT

potwierdza zarówno dokonanie transferu know-how, jak i zastosowanie w praktyce pozyskanej wiedzy technologicznej i organizacyjnej oraz rozwój przedsiębiorstwa, dzięki wdrożonym innowacjom.


Certyfikat TRANSFERU KNOW-HOW
potwierdza dokonanie transferu know-how z dokładnym wyszczególnieniem jego zakresu.

Często zadawane pytania

dot. udziału w projekcie.