Swith to english
 

 

NowyExpert - Zgłaszam się Tytuł

 

Skorzystaj z usługi


Z usługi transferu know-how może skorzystać każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą jako architekt, projektant, doradca energetyczny, czy zarządca nieruchomości.

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej projektu.

Przedsiębiorca, który zgłosi chęć skorzystania z naszej usługi proinnowacyjnej otrzyma wstępne potwierdzenie uczestnictwa w projekcie drogą mailową wraz z Umową udziału w projekcie. Podpisaną i parafowaną na każdej stronie (wraz z Załącznikami nr 1 i 2) umowę należy przesłać w dwóch egzemplarzach do Biura Projektu Nowy Ekspert, na adres:

Biuro Projektu: Fundacja Poszanowania Energii
ul. Świętokrzyska 20 pok. 9
00-002 Warszawa

Nie należy wypełniać numeru i daty podpisania umowy ani Załącznika nr 1. Należy wypełnić i podpisać Załącznik nr 2. Do umowy należy dołączyć kopie aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON i decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej. Dokument odpisu z KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie powinien być starszy niż 6 miesięcy, a zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON musi zawierać klasyfikację wg PKD 2007 (wydane w 2008 r. lub później).

Często zadawane pytania
dot. udziału w projekcie.