Swith to english

Projekt NOWY EKSPERT


Wzrost świadomości w gospodarowaniu energią w budynkach sprawia, że inwestorzy już na etapie projektowania budynku realnie obniżają jego przyszłe koszty eksploatacji. W budynkach istniejących, zarządcy nieruchomości przeprowadzają cykliczne modernizacje podnoszące efektywność energetyczną. Z kolei, indywidualni inwestorzy coraz częściej zgłaszają się do architektów po projekty domów pasywnych i niskoenergetycznych.

W praktyce oznacza to, że aby sprostać wymaganiom rynku, eksperci zajmujący się doradztwem energetycznym - architekci i projektanci, zarządcy nieruchomości oraz doradcy energetyczni, muszą prawidłowo i precyzyjnie szacować parametry informujące o izolacyjności cieplnej przegród budynku, oceniać parametry urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, czy prognozować koszty zużycia ciepła i wody. Do tego, wprowadzać do powszechnego użycia energię odnawialną, czy realizować inwestycje pasywne.
 

Na potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą stosować najnowsze rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej w budynkach, FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII przygotowała projekt NOWYlEKSPERT – narzędzie, które pozwala, bez ponoszenia kosztów własnych, na rozwój przedsiębiorstwa i poszerzenie jego działalności. Przekazywana podczas spotkań z konsultantami i ekspertami wiedza technologiczna i organizacyjna - pakiet know-how, dają możliwość wdrożenia nowych technologii dla danego przedsiębiorcy oraz wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych usług.

Nowy Ekspert to usługa proinnowacyjna świadczona w ramach autorskiego projektu zespołu Fundacji Poszanowania Energii. Nowy Ekspert to szansa rozwoju przedsiębiorstwa przez poszerzenie jego działalności. Pozwala na to przekazywana podczas programu wiedza - pakiet know-how oraz indywidualne spotkania z konsultantami mające na celu wybór odpowiedniej technologii dla danego przedsiębiorcy. Projekt nowy ekspert współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Udział w projekcie jest bezpłatny.

O projekcie

Projekt „Nowe usługi proinnowacyjne w doradztwie energetycznym dotyczącym budynków” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.2. „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i świadczenie przez Fundację Poszanowania Energii zakresu usług proinnowacyjnych dla firm z całego kraju w dziedzinie problemów energooszczędności w projektowanych, budowanych i użytkowanych budynkach.

Grupę odbiorców stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową w jednym z trzech obszarów związanych z zapewnianiem efektywności energetycznej budynków:

  • doradztwa energetycznego, w tym sporządzania audytów energetycznych oraz świadectw energetycznych budynków;
  • projektowania budynków oraz instalacji użytkowych w budynkach;
  • zarządzania nieruchomościami w okresie ich eksploatacji.

 

Główne etapy projektu:

  • przeprowadzenie pogłębionych badań ilościowych i jakościowych dotyczących zapotrzebowania na usługi objęte projektem;
  • opracowanie narzędzi i materiałów niezbędnych w procesie świadczenia usługi;
  • realizacja zgłoszeń przedsiębiorców do projektu oraz świadczenie usług - z projektu może skorzystać 280 przedsiębiorców;
  • stworzenie ośrodka współpracy i wspierania usług innowacyjnych doradztwa energetycznego w ramach organizacyjnych Fundacji Poszanowania Energii;
  • monitoring i ewaluacja świadczonych usług -w trakcie realizacji oraz po ich zakończeniu;
  • audyt finansowy oraz zamknięcie rzeczowe i finansowe projektu.

 

 

Budżet projektu: 6 345 905 PLN, z tego dofinansowanie EFRR 6 107 800 PLN

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2009 r. – 31.12.2013 r.